Цели на проекта

Проект “Граждански мониторинг и взаимодействие за оптимизиране ефективността на местната администрация чрез прозрачни, отговорни и публично достъпни действия” е разработен изцяло в съответствие със Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ, и адресира насърчаването на гражданска инициатива и участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството и политиките в България. Фокусът е върху e-демокрация като еманация на приложението на технологиите като успешен посредник между администрацията и гражданите. Опoсредяването на процеса на гражданско участие, чрез механизми като он-лайн обществени консултации и използване на социални платформи в диалога между гражданите и общината, го прави лесен, масово достъпен, лесно проследим, прозрачен и най-вече – успешен по отношение достигането до онази част на обществото, която следва да е най-силно ангажирана, но остава най-пасивна – младите хора. Проектът има следните специфични цели, в съответствие с програмните:

СЦ 1. Да се включат представители на обществеността и НПО сектора в мониторинга на политики чрез изготвяне на правен анализ, в който да се даде оценка на текущата регулаторна среда;

СЦ 2. Открито и отговорно управление чрез насърчаване на упражняването на регламентираните граждански права чрез средствата на ИКТ;

СЦ 3. Отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители в конктекста на електронната демокрация;

СЦ 4: осигуряване на гражданско участие в управлението чрез социални платформи за включване на гражданите в мониторинга на политики.

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта най-общо ще се постигне:

  • създаване на предпоставки повишаване взаимодействието между администрацията и гражданите;
  • изпълнени мерки за нарастване активността на НПО и младите хора при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители;
  • промяна на нагласите относно позитивите на активен двупосочен процес на гражданско участие в управлението;
  • създаден механизъм за промяна на нагласите за активно е гражданско участие в управлението;
  • създаване на условия и отправяне на препоръки за подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление.