Проект

ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.025-0117-C01/22.08.2022 г.: ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ ПРОЗРАЧНИ, ОТГОВОРНИ И ПУБЛИЧНО ДОСТЪПНИ ДЕЙСТВИЯ

adminup

Настоящият проект е насочен към изпълнението на мерки за насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в България и постигането на открито и отговорно управление чрез насърчаване на електронната демокрация. В ерата на информационните технологии овластяването на гражданското общество и упражняването на гражданските права, включително на основното политическо право – на вот, не може и не би трябвало да бъде разглеждано единствено в традиционния му вид. ИКТ правят възможно прякото участие в политическия процес между изборите чрез граждански инициативи и референдуми.

Чрез ИКТ могат да се повишат достъпността и активността при самите политически избори, а оттам- да се подобри представителността и устойчивостта на демокрацията.

В обхвата на проекта се предвижда да бъдат изпълнени следните дейности:

  • Изготвяне на правен анализ, в който да се даде оценка на текущата регулаторна среда, доколко тя е подходяща, какви възможности дава и как да бъде подобрена в посока на въвеждане и насърчаване на повече е – форми за гражданско участие;
  • Оценка на нагласите за е- гражданско участие в управлението;
  • Ръководство за дигитална трансформация на общинската администрация;
  • Създаване на социална платформа за включване на гражданите в мониторинга на политики.

Развитието на компютърните и информационни технологии (ИКТ) в наше време създава огромни възможности за социално включване, за широко отваряне на политическия процес и използване на знанията, мъдростта и таланта на хората за постигане на качествени управленски решения и оттам по-добър живот.