Проектни продукти

Проектни продукти

Анализа на условията за насърчаване на e-демокрация на местно ниво включва анализ и оценка на правната рамка и практиките за включване на гражданите и гражданските организации в процесите на вземане на решения в контекста на e – демокрацията.

Това проучване относно обществените нагласи към електронното гражданско участие в местното управление има значителни последици за насърчаването на по-активно и ангажирано гражданско общество при формулирането, изпълнението и мониторинга на политиките.

Ръководството адресира подготовката за преход от консервативните начини, днес все още единствени, според актуалната нормативна уредба – към технологичните, бързо утвърждаващи се решения за онлайн комуникация и осъществяване на диалога между властта и гражданско общество.