Дискусионна и Анкетна платформи

ДИСКУСИОННА И АНКЕТНА ПЛАТФОРМИ

В следващите страници можете активно да се включите в създадените по проект № BG05SFOP001-2.025-0117-C01 „Граждански мониторинг и взаимодействие за оптимизиране ефективността на местната администрация чрез прозрачни, отговорни и публично достъпни действия“ форуми за дискусия или да попълните подготвените от нас анкети.